Sunday, March 19, 2006

Kenny Kwan is broke


FF:"Kenny Kwan is broke, hahaha, I think he should go bak to Stephen, wanna see him sing in a group"

忽 然 1 周
: "做 藝 人 真 係 幾 慘 , 一 有 唔 好 傳 聞 , 立 即 散 到 全 香 港 無 人 不 知 , 搞 到 行 唔 安 坐 唔 樂 , 擔 心 人 點 諗 。

好 似 俾 人 傳 向 銀 行 借 錢 交 稅 Kenny ( 關 智 斌 ) 咁 , 媽 咪 姐 上 星 期 二 ( 7 日 ) 跑 馬 地 豐 搞 完 一 手 續 走 人 , 撞 到 Kenny 頭 耷 耷 咁 行 入 銀 行 , Kenny 一 見 到 媽 咪 姐 , 立 即 愕 然 , 呆 幾 秒 之 後 , 轉 身 走 出 銀 行 , 好 大 動 作 咁 張 提 款 卡 出 , 街 邊 櫃 員 機 錢 , 但 唔 係 得 多 錢 , 幾 百 蚊 , ? 跟 住 上 的 士 走 人 。 "

1 comment:

jennmykyky said...

Yes i totally agree!