Sunday, March 19, 2006

Celia Cheung get well soon


FF" Hong Kong pop star Celia Cheung vomit during the rehearsal, although she is sick, she still have to work, cos she is the main support in her family... Celia Cheung get well soon"

忽 然 1 周
: "要 撐 起 成 頭 家 已 經 唔 易 , 好 似 張 芝 咁 一 個 女 仔 養 兩 頭 家 確 實 辛 苦 到 爆 。 上 周 五 ( 10 日 ) 芝 上 雙 魚 星 號 遊 輪 , 出 席 由 中 央 電 視 台 主 辦 〈 同 一 首 歌 〉 音 樂 會 。

有 6 位 數 字 酬 勞 落 袋 , Pak 芝 日 一 於 搏 到 盡 , 由 下 午 一 點 經 已 上 船 綵 排 , 音 樂 會 晚 上 十 點 正 式 開 始 , 佢 唱 完 第 一 首 快 歌 之 後 , 已 經 同 觀 眾 呻 : 「 我 依 家 覺 得 有 暈 , 我 都 係 第 一 次 上 郵 輪 ! 」 開 頭 大 家 都 有 懷 疑 , 佢 滑 慣 水 , 點 會 暈 船 浪 ? 以 為 佢 搵 藉 口 欺 場 , 但 佢 之 後 一 口 氣 唱 三 首 歌 , 仲 邊 唱 邊 除 外 衣 , 剝 剩 一 件 貼 身 背 心 , 又 一 都 冇 偷 懶 。
到 影 大 合 照 時 , Pak 芝 已 經 開 始 神 不 守 舍 , 雙 目 無 神 , 最 後 更 忍 唔 住 衝 落 台 嘔 , 原 來 佢 真 係 病 呀 ! 結 果 擾 擾 攘 攘 , 搞 到 半 夜 三 、 四 點 至 返 房 休 息 , 但 第 二 日 落 船 仲 要 即 刻 飛 上 海 拍 劇 。 唉 , Pak 芝 咁 辛 苦 搵 錢 , 屋 企 班 印 印 腳 等 飯 開 男 人 唔 知 點 諗 呢 !
"

No comments: